Algemene Uitvoering- en Betalingsvoorwaarden Glazenwasserij Rinie Limited.


a) Specialistische Glazenwasserij Rinie Limited - aannemer en uitvoerder

b) Opdrachtgever.

Uitvoeringsvoorwaarden

1) a behoud zich het recht voor de indeling van de werkzaamheden voor wat betreft plaats & tijd te wijzigen.

2) a behoud het recht van weigeren van de werkzaamheden indien de veiligheid in het geding is.

3) b dient ivm veiligheid te zorgen voor 'n veilige werkomgeving zodat de veiligheid gegarandeerd is.

4) b dient voor gevel (gondel) installatie en wasbalkon installatie te zorgen dat deze volgens lift-instituut keuring voldoet.

Betalingsvoorwaarden

5) Opdrachtgevers dienen te betalen binnen 14 dagen. Deze termijn geldt als fatale termijn.
Buitenlandse en opdrachtgevers waarvan de contracten of opdrachten boven de 1000€ zijn, worden in 3 gedeelten betaald. 1e termijn 40% vooraanvang, 2e termijn 30% bijaanvang, 3e termijn indien de opdracht voor de 50% is uitgevoerd. De opdrachtgever heeft ook de mogelijkheid om een bankgarantie voor de totale opdracht som te overleggen.
Contracten of werkzaamheden boven de 500€ per opdracht, zijn altijd op nacalculatie met een correctie na aanvang van de eerste opdracht met een maximum van 20%. Jaarlijks worden de prijzen geïndexeerd conform de branche en CAO richtlijnen. Over niet tijdig volledig betaalde bedragen (100% netto) is een rente verschuldigd van minimaal 10% per maand of gedeelte van een maand evenals vergoeding van alle interne en externe incasso kosten ter zake van buiten gerechtelijke kosten en gerechtskosten. Op de rechtsverhouding tussen uitvoerder en opdrachtgever zal het Nederlands recht van toepassing zijn. Alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met de rechtsbetrekking tussen uitvoerder en opdracht gever zullen worden voorgelegd aan het kantongerecht te Breda. Bij het niet kunnen uitvoeren van de werkzaamheden wanneer de veiligheid niet in orde is dient men het volledige factuur bedrag te voldoen.

6) Andere Uitvoering- en betalingsvoorwaarden zijn niet van toepassing. Alleen indien schriftelijk overeengekomen is.

7) Door opdracht te geven voor werkzaamheden gelden de hierboven geldende Uitvoering- en Betalingsvoorwaarde als geaccepteerd, aangenomen en overeengekomen.